To Top
0

Er zijn 0ITEMS in uw winkelwagentje

Het winkelwagentje is leeg

PRIVACYBELEID

GEGEVENSVERWERKING

Laatste herziening: 22 mei 2018.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is SIM BVBA, met BTW nummer BE0459 263 722. De contactgegevens van SIMAGE zijn de volgende:
- Postadres: Haachtsesteenweg 378 - 1910 Kampenhout - België
- Telefoon: 016 65 90 82
- E-mail: info@simage.be

WELK TYPE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT SIMAGE?

SIMAGE kan de volgende persoonsgegevens van de gebruikers van de webshop van ahava.be verzamelen door middel van de betreffende formulieren: naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum en creditcard (PAN+CVV2) ter naleving van de PCI DSS-standaard of het rekeningnummer (door de klant verstrekt in geval van een retournering) wanneer de gebruiker de website bezoekt, zich aanmeldt, online een bestelling doet, contact opneemt met SIMAGE of deelneemt aan acties.

Bovendien verzamelt SIMAGE alle gegevens gerelateerd aan de navigatie op de website en de interactie met het merk.
Alle persoonsgegevens die SIMAGE verzamelt zijn afkomstig van de betrokkene, behalve de contactgegevens die eventueel door vrienden of familieleden aan ons worden verstrekt.

MET WELK DOEL VERWERKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen worden verwerkt met de volgende doeleinden al naargelang de toepassing:

 • Het beheer en de verwerking van de aanmelding op de website. De aanmelding betekent de profilering van de navigatie van de gebruiker op de website. Die profilering bestaat uit het gebruik van de persoonsgegevens van de klant en de informatie van diens navigatie zoals producten die hij/zij heeft bekeken of aan het winkelmandje heeft toegevoegd, de bezochte webpagina’s, de locatie om de persoonlijke voorkeuren en/of interesses te beoordelen teneinde de klant de content van de website, aanbiedingen, diensten en producten die bij zijn/haar profiel passen aan te bieden.
 • Het beheer en de verwerking van de online aankoop. We gebruiken de persoonsgegevens van de klant om zijn/haar bestelling te kunnen verwerken en bezorgen, hem/haar via e-mail en/of telefoon op de hoogte te brengen van de situatie van de bestelling.
 • Beheren en via e-mail, sms of de post verzenden van informatie over exclusieve aanbiedingen, de laatste nieuwigheden en aan het profiel, de interesses en behoeften van de betrokkene als klant aangepaste informatie. De verzending van deze informatie betekent de profilering van gebruikers. Deze bestaat uit het gebruikmaken van de persoonsgegevens, de historie van hun aankopen, indien van toepassing, en de informatie over de navigatie op de website, om bepaalde kenmerken betreffende hun persoonlijke voorkeuren te beoordelen teneinde hen de bij hun profiel passende commerciële berichten te bieden.
 • Beantwoorden aan de uitoefening van de rechten op inzage, rectificatie, verwijderen en bezwaar en aan vragen en klachten.
 • Beheer en afgifte van verkoopbewijzen: digitale bon en verkoopfactuur.

HOELANG BEWAREN WE DE GEGEVENS?

SIMAGE bewaart de persoonsgegevens enkel gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is rekening houdend met de behoeften om een oplossing te kunnen bieden voor aangelegenheden en problemen die zich voordoen, verbeteringen uit te voeren, diensten te starten en te voldoen aan de eisen van de geldende wetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard kunnen worden tijdens een redelijke periode, zelfs nadat de betrokkene niet langer gebruik maakt van de diensten van SIMAGE of niet langer gebruik maakt van de webshop. Na deze periode worden de persoonsgegevens geblokkeerd op alle systemen van SIMAGE.

WAT LEGITIMEERT ONS OM DE GEGEVENS TE VERWERKEN?

SIMAGE heeft de volgende legitieme gronden om persoonsgegevens te mogen verwerken:

Uitvoering van de overeenkomst

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens van de betrokkene is de uitvoering van een koopovereenkomst. In dit opzicht is de betrokkene verplicht om de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Indien die gegevens niet worden verstrekt is de verwezenlijking van de koop niet mogelijk.

Wettelijke verplichtingen

Het beheer en de uitgifte van de verkoopfactuur is gebaseerd op de wettelijke verplichting van SIMAGE in haar relatie met de klanten.

Toestemming

In verband met de volgende doeleinden is de rechtsgrondslag van de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene de instemming daarmee, indien deze is verleend:

 • Beheer van de registratie op de webshop.
 • Beheer van de verzending van informatie over exclusieve aanbiedingen, de laatste nieuwigheden en persoonsgerichte, aan het profiel van de betrokkene aangepaste informatie.
 • Beantwoording aan de uitoefening van de rechten van inzage, rectificatie, verwijderen en bezwaar, vragen en klachten door de betrokkene.
 • Beheer van de meldingsdienst betreffende de verkrijgbaarheid van artikelen op de website.
 • Beheer en afgifte van de volgende verkoopbewijzen: digitale bon en factuur.
 • Als de betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, is dit niet van invloed op de tussen hem/haar en SIMAGE gesloten koopovereenkomst.
  Gerechtvaardigd belang

In verband met de volgende doeleinden is de rechtsgrondslag van de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene het gerechtvaardigde belang van SIMAGE:

 • De profilering door middel van de navigatie op de website verricht door een daarop geregistreerde gebruiker en al die gebruikers die hun gegevens voor ieder ander doel hebben verstrekt.
 • De profilering voor de verzending van informatie over exclusieve aanbiedingen, de laatste nieuwigheden en persoonsgerichte, aan het profiel van de betrokkene aangepaste informatie.
 • De verzending van tevredenheidsenquêtes over de door de klanten van SIMAGE gekochte producten of gebruikte diensten om hun mening te kunnen vragen en deze producten en diensten te kunnen verbeteren.

Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin te kunnen garanderen dat onze webshop veilig blijft en SIMAGE te helpen om te begrijpen wat de behoeften, verwachtingen en het tevredenheidsniveau van de gebruikers is en dus om de diensten, producten en merken te verbeteren. Al deze maatregelen worden getroffen teneinde het tevredenheidsniveau van de klanten te verbeteren en voor een unieke surf- en koopervaring te zorgen.

AAN WIE MOGEN WE DE GEGEVENS DOORGEVEN?

De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen worden doorgegeven/vermeld aan de volgende geadresseerden:

 • Overheidsinstanties en -organen wanneer de fiscale en arbeidswetgeving, de regels betreffende de sociale zekerheid of elk ander toepasselijk normenstelsel dat vereist.

SIMAGE verkoopt onder geen beding gegevens van klanten aan derden.

HOE BESCHERMT SIMAGE DE PERSOONSGEGEVENS?

De webshop gebruikt technieken voor de beveiliging van de informatie zoals firewalls, procedures voor toegangscontrole en cryptografische mechanismen, dit alles met als doel de onbevoegde toegang tot de gegevens te voorkomen en de vertrouwelijkheid daarvan te garanderen. Om deze doelstellingen te bereiken gaat de gebruiker ermee akkoord dat SIMAGE gegevens verkrijgt met het oog op de authenticatie van de toegangscontroles.
Daarnaast vindt elke transactie via de website plaats via veilige betalingssystemen. De vertrouwelijke betalingsgegevens worden rechtstreeks en versleuteld (SSL) aan de desbetreffende entiteit doorgegeven.
SIMAGE verklaart dat het bedrijf alle nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens die het verwerkt te garanderen en om het verlies, de wijziging en/of inzage ervan door onbevoegde derden te voorkomen.

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS?

De volgende rechten komen u toe. Deze kunt u uitoefenen via het e-mailadres: info@SIMAGE.com:

Recht op inzage

U heeft er recht op te weten of bij SIMAGE persoonsgegevens worden verwerkt die u al dan niet betreffen en op inzage van de persoonsgegevens die SIMAGE over u heeft.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om SIMAGE te verzoeken om de persoonsgegevens de rectificeren als deze onnauwkeurig zijn of om ze aan te vullen als ze niet compleet zijn. Als u bent aangemeld op onze webshop, dan is het wellicht eenvoudiger om rechtstreeks zelf de correcties aan te brengen door het profiel te wijzigen.

Recht op gegevenswissing/recht op vergetelheid

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij waren verzameld of om andere redenen.

Recht op beperking

U heeft het recht om te verzoeken om de beperking van de verwerking van de gegevens. In dit geval bewaren we ze uitsluitend voor de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer de verwerking op de toestemming of een contract is gebaseerd en via geautomatiseerde procedés wordt verwerkt.

Recht om bezwaar te maken

U kunt er bezwaar tegen maken dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het algemeen of gerechtvaardigde belang dat door SIMAGE wordt nagestreefd. Dit geld ook voor de profilering. In dat geval zal SIMAGE de gegevens niet langer verwerken, behalve om dwingende gerechtvaardigde gronden of voor de uitoefening of onderbouwing van mogelijke rechtsvorderingen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Het is echter niet mogelijk om een dergelijk recht uit te oefenen als het besluit nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en SIMAGE; SIMAGE is bevoegd door het op SIMAGE toepasselijke recht, tenzij zij passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen treft of zich baseert op uw uitdrukkelijke toestemming.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij het Belgische agentschap voor gegevensbescherming.
Om het verzoek af te handelen kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen.